Kwalifikacja e14. Technik informatyk.
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Przykładowy egzamin teoretyczny online.

Czas na rozwiązanie: 60 minut. Minimum do zaliczenia: 50%

Lista pytań:

1. Aby pobrać 10 rekordów z tabeli uczniowie należy użyć polecenia:

 • SELECT * FROM uczniowie WHERE id < 10
 • SELECT * FROM uczniowie WHERE id > 1 AND id < 10
 • SELECT * FROM uczniowie LIMIT 10
 • SELECT * FROM uczniowie LIMIT 0 , 5

2. Który fragment poniższego kodu jest poprawny

 • a
 • b
 • c
 • d

3. Encją nazywamy:

 • każdy obiekt który możemy odróżnić od innych obiektów
 • połączenie tabel
 • wartość liczbową klucza sztucznego
 • zbiór wartości atrybutu

4. Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowym napisany w konkretnym języku programowania, na język komputera?

 • Debugger
 • Kompilator
 • Edytor kodu źródłowego
 • Środowisko programistyczne

5. Aby określić wygląd tylko jednego elementu w dokumencie HTML należy odwołać się do jego:

 • identyfikatora
 • klasy
 • znacznika
 • wartości domyślnej

6. Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest z filtrem.

 • Liniowym
 • Przyczynowym
 • Niezmiennym w czasie
 • O skończonej odpowiedzi impulsowej

7. Logiczne połączenie między tabelami w bazie danych to:

 • relacja
 • encja
 • selekcja
 • projekcja

8. Stosując klauzulę UNION należy pamiętać o tym że:

 • tabele z których pobierane są dane muszą mieć taką samą ilość kolumn
 • tabele z których pobierane są dane muszą mieć conajmniej jedną kolumnę typu liczbowego
 • kolumny w tabelach z których pobierane są dane muszą zawierać dane tego samego typu
 • tabele z których pobierane są dane muszą być złączone kluczami obcymi

9. Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?

 • Projektanci narzędzi deweloperskich
 • Administratorzy systemu bazy danych
 • Administratorzy serwerów i sieci komputerowych
 • Projektanci i programiści Systemu Zarządzania Bazą Danych

10. Którego polecenia należy użyć, aby wyraz TEKST został wyświetlony w kolorze czarnym w oknie przeglądarki internetowej?

 • <body color=”black”>TEKST</font>
 • <font color=”czarny”>TEKST</font>
 • <font color=”#000000”>TEKST</font>
 • <font bgcolor=”black”>TEKST</body>

11. Standardowy kod CSS można umieścić:

 • W osobnym pliku z rozszerzeniem js
 • W osobnym pliku z rozszerzeniem css
 • W stopce dokumentu html pomiędzy klamrami {}
 • Przed znacznikiem HTML

12. Baza danych jest to:

 • program zarządzający danymi
 • program umożliwiający przetwarzanie danych
 • tabela w której przechowywane są dane
 • uporządkowany zbiór danych z określonej dziedziny

13. Kaskadowe arkusze stylów służą do:

 • określania wyglądu elementów strony internetowej
 • określania struktury strony internetowej
 • przysyłania formularzy ze stron internetowych
 • ustawiania metody przesyłania danych z formularza

14. Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)

 • SELECT, SELECT INTO
 • ALTER, CREATE, DROP
 • DENY, GRANT, REVOLE
 • DELETE, INSERT, UPDATE

15. Fragment kodu prezentuje składnie języka

 • C
 • C#
 • PHP
 • JavaScript

16. Które z poleceń jest poprawne:

 • ALTER TABLE nazwa_tabeli ADD COLUMN kolumna VARCHAR(50) AFTER id;
 • UPDATE TABLE nazwa_tabeli ADD COLUMN kolumna VARCHAR(50) AFTER id;
 • ALTER TABLE nazwa_tabeli SET COLUMN kolumna VARCHAR(50) AFTER id;
 • ALTER TABLE nazwa_tabeli ADD FIELD kolumna VARCHAR(50) AFTER id;

17. HTML to

 • język skryptowy
 • język kompilowany
 • hipertekstowy język znaczników
 • Edytor do tworzenia stron internetowych

18. Informacje zapisywane w tabelach w formie wierszy można spotkać w:

 • obiektowym modelu bazy danych
 • hierarchicznym modelu bazy danych
 • relacyjnym modelu bazy danych
 • sieciowym modelu bazy danych

19. Jaki układ tabeli zostanie wyświetlony po wyświetleniu w przeglądarce pliku z poniższym kodem:

 • a
 • b
 • c
 • d

20. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu

 • Ułatwienia formatowania strony
 • Nadpisywania wartości znaczników już ustawionych na stronie.
 • Połączenia struktury dokumentu strony z właściwą formą jego prezentacji
 • Blokowania jakichkolwiek zmian w wartościach znaczników już przypisanych w pliku CSS

21. W relacyjnym modelu bazy danych dostęp do dowolnych danych następuje przez użycie kombinacji:

 • wartość klucza obcego, nazwa tabeli i nazwa kolumny
 • wartość indeksu, nazwa tabeli i numer rekordu
 • wartość liczbowa, nazwa kolumny i nazwa rekordu
 • wartość klucza podstawowego, nazwa tabeli i nazwa kolumny

22. Atrybut może być:

 • liczbą, tekstem lub wartością logiczną
 • tylko liczbą
 • tylko tekstem
 • tylko liczbą lub wartością logiczną

23. Tabela w relacyjnej bazie danych składa się z:

 • danych tekstowych
 • danych liczbowych
 • kolumn i rekordów
 • klucza obcego i podstawowego

24. Który format pliku graficznego umożliwia tworzenie animacji:

 • jpg
 • tiff
 • gif
 • bmp

25. Na sprzętową reprezentacji barwy składa się:

 • wartość barwy oraz głębokość bitowa
 • wartość barwy oraz nasycenie
 • głębokość bitowa oraz rodzaj ekranu
 • głębokość barwy oraz rozdzielczość ekranu

26. Aby zmienić nazwę kolumny w tabeli należy użyć polecenia:

 • ALTER TABLE nazwa_tabeli CHANGE pole1 pole2 VARCHAR(150);
 • ALTER TABLE nazwa_tabeli MODIFY pole1 VARCHAR(150);
 • CHANGE TABLE nazwa_tabeli SET pole1 AS pole2 VARCHAR(150) pole1;
 • UPDATE TABLE nazwa_tabeli MODIFY pole1 VARCHAR(50) pole2 VARCHAR(150)

27. Wykonanie polecenia CREATE DATABASE szkoła spowoduje:

 • utworzenie bazy danych szkola i usunięcie wszystkich innych baz danych na serwerze
 • wyświetlenie informacji o tabelach w bazie danych szkola
 • utworzenie bazy danych szkola
 • wyświetlenie wszystkich rekordów z tabeli szkola

28. Tekst wpisany w znaczniku title będzie widoczny

 • jako nagłówek tytułowy w treści strony
 • w nagłówku strony internetowej
 • jako tytuł zakładki w przeglądarce
 • w stopce strony internetowej

29. Aby wstawić menu nawigacyjne najlepiej posłużyć się znacznikiem:

 • section
 • nav
 • aside
 • article

30. Aby utworzyć tabele o nazwie uczniowie należy wykorzystać polecenie

 • CREATE uczniowie
 • CREATE uczniowie IN DATABASE szkola
 • UPDATE DATABASE szkola SET TABLE uczniowie
 • CREATE TABLE uczniowie

31. Który kod formularza jest poprawny:

 • a
 • b
 • c
 • d

32. Jak nazywa się podzbiór strukturalnego języka zapytań, związany z formułowaniem zapytań do bazy danych za pomocą polecenia SELECT

 • SQL DML (ang. Data Manipulation Language)
 • SQL DDL (ang. Data Definition Language)
 • SQL DCL (ang. Data Control Language)
 • SQL DQL (ang. Data Query Language)

33. Klauzula UNION służy do:

 • Modyfikacji tabel
 • Łączenia zapytań
 • Łączenia kolumn
 • Łączenia wybranych rekordów

34. Klucz podstawowy jest to:

 • kolumna o nazwie id
 • minimalna kombinacja pól identyfikująca każdy rekord w sposób jednoznaczny
 • liczba
 • odniesienie do rekordu z innej tabeli

35. W dokumencie HTML można stosować znaczniki z zakresu:

 • h1-h6
 • h1-h3
 • h1-h50
 • Tylko h1

36. Która instrukcja jest poprawna

 • UPDATE pracownicy SET wynagrodzenie = 2888 WHERE id = 2
 • CHANGE pracownicy SET wynagrodzenie = 2888 WHERE id = 2
 • CHANGE wynagrodzenie SET 2888 in pracownicy ON id = 1
 • UPDATE wynagrodzenie SET 2888 in pracownicy ON id = 1

37. Który język skryptowy należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżonych w języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?

 • C#
 • Perl
 • PHP
 • Javascript

38. Z jakimi mechanizmami nadawania zabezpieczeń, dającymi możliwości wykonywania operacji na bazie danych, związane są zagadnienia zarządzania kontami, użytkownikami i uprawnieniami?

 • Z regułami
 • Z atrybutami
 • Z przywilejami obiektowymi
 • Z przywilejami systemowymi

39. Char to typ

 • znakowy
 • binarny
 • liczbowy
 • daty i czasu

40. Elementy radio umożliwiają:

 • zaznaczenie tylko jednej z wielu opcji
 • zaznaczenie wielu opcji
 • wybranie opcji z listy rozwijanej
 • przesłanie pliku z dysku lokalnego
  wypoczynkowe meble skórzane
 1. proponujemy tapicerowane meble wypoczynkowe oraz skórzane produkowane z materiałów komponentów i tkanin znakomitego gatunku dzięki
 2. sklepzakpol.pl
  lokalizacja telefonu
 1. namierzanie telefonów komórkowych po numerze. Lokalizacja po numerze jeszcze nigdy nie była tak prosta.
 2. locked.pl